mapa strony   |   kontakt   |

Nabór do pracy

Konkurs z dnia 26.07.2017 usunięty

Konkurs: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu

Prezes Zarządu Administracji Budynków Komunalnych Sp. z o.o. [Oczekuje na rozstrzygnięcie]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 07.08.2017, 15:00 [minął]
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 01.09.2017, 08:00 [minął]
Organizator: Rada Nadzorcza Administracja Budynków Komunalnych Sp. z o.o.

 OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO

PREZESA ZARZĄDU

ADMINISTRACJI BUDYNKÓW KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O. O.

ul. Długa 8

58-320 Walim

 

1.    Rada Nadzorcza Administracji Budynków Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Walimiu - ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Administracji Budynków Komunalnych Spółka z o. o. w Walimiu.

 

2.    Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia łącznie następujące wymogi formalne:

1)        posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

2)        posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

3)        posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

4)        spełnia inne niż wymienione w ppkt 1), 2) i 3) wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,

5)        korzysta z pełni praw publicznych,

6)        posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

7)        nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych.

 

3.    Dodatkowym atutem kandydata będzie: znajomość zagadnień ekonomiczno-prawnych
i administracyjnych, w tym ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz posiadanie prawa jazdy kategorii B.

 

4.    Zgłoszenia osób przystępujących do konkursu powinny zawierać następujące dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków określonych w ogłoszeniu konkursu:

1)        CV kandydata,

2)        list motywacyjny,

3)        dyplom ukończenia studiów wyższych,

4)        kopie świadectw pracy, lub zaświadczenie potwierdzające co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,

5)        inne dokumenty wg uznania kandydata potwierdzające jego kwalifikacje lub umiejętności,

6)        wyrażenie zgody na pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Zakładu,

7)        oświadczenie o niepodleganiu wynikającym z przepisów prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,

8)        oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

9)        oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

10)    oświadczenie o niepodleganiu zakazom związanym z karalnością,

11)    oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie, na stanowisku Prezesa Zarządu,

12)    oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa  z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721 z późn. zm.),

13)    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu.

Dokumenty załącza się w poświadczonych przez kandydata o zgodności z oryginałem kserokopiach, za wyjątkiem CV, listu motywacyjnego, oświadczeń i zgody na pełnienie funkcji.

 

Kandydatem na Prezesa Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z warunków określonych w art. 22 pkt 2) ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U.  z 2016 r. poz. 2259).

Kandydat w siedzibie Administracji Budynków Komunalnych Spółka z o. o. w Walimiu przy
ul. Długiej 8 ma możliwość zapoznania się z materiałami, które obejmują:

  1. umowę Spółki,
  2. dokumentację organizacyjną Spółki,
  3. oraz zagadnienia techniczne w wydziałach Spółki,
  4. umowa o świadczenie usług zarządzania i cele zarządcze do realizacji na 2017 rok.

 

Zgłoszenia konkursowe można składać osobiście w siedzibie Administracji Budynków Komunalnych Spółka z o. o. w Walimiu, ul. Długa 8, pokój  nr 1  lub za pośrednictwem poczty na adres: Administracja Budynków Komunalnych Spółka z o. o. w Walimiu, ul. Długa 8, 58-320 Walim, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu ABK Sp. z o. o. w Walimiu”.

Zgłoszenia do konkursu należy składać w terminie do 7 sierpnia 2017 r., do godz. 15:00.

 

O złożeniu Zgłoszenia decyduje data wpływu do siedziby Administracji Budynków Komunalnych Spółka z o. o. w Walimiu. Zgłoszenia niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie zostaną odrzucone.

Kandydaci spełniający wymogi formalne ogłoszenia o konkursie zostaną poinformowani
o zakwalifikowaniu do dalszego postępowania konkursowego oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,  telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

 

W toku rozmowy kwalifikacyjnej kandydat dokonuje omówienia swojej koncepcji zarządzania i rozwoju Spółki i składa ją na piśmie oraz odpowiada na pytania Rady Nadzorczej, która oceni kwalifikacje, wiedzę i predyspozycje kandydata do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu.

Regulamin konkursu dostępny będzie na stronie www.abk.walim.pl, w  Biuletynie Informacji Publicznej www.abk.walim.pl oraz w siedzibie Administracji Budynków Komunalnych Spółka z o. o. w Walimiu, ul. Długa 8.

 


Uwaga: Termin rozstrzygnięcia konkursu widniejący w nagłówku ogłoszenia - jest planowaną datą podpisania umowy.


  

 za Radę Nadzorczą

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Aleksandra Ignaszak

Opublikowano dnia: 26.07.2017 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


bip.gov.pl