mapa strony   |   kontakt   |

Zakończone

6/2016 - Zapytanie ofertowe pn „Sporządzenie studium wykonalności projektu – termomodernizacja budynku - oraz sporządzenie i złożenie wniosku do IPAW

Walim, dn. 04.08.2016 r

Zapytanie ofertowe pn „Sporządzenie studium wykonalności projektu – termomodernizacja budynku - oraz sporządzenie i złożenie wniosku do IPAWZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTAdministracja Budynków Komunalnych działając w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych zaprasza Państwa do składania ofert w postępowaniu pn.
"Sporządzenie studium wykonalności oraz sprzędzenie i złożenie wniosku do IPAW"
o szacunkowej wartości poniżej 30 000 euro netto, którego przedmiotem jest:
1. Sporządzenie studium wykonalności dla projektu: „Termomodernizacja budynku” dla czterech budynków wspólnot mieszkaniowych (wyszczególnionych w formularzu ofertowym) dla potrzeb aplikowania o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 3 Gospodarka Niskoemisyjna, Poddziałanie 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej
2. Sporządzenie i złożenie wniosku do Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej wraz z dołączonymi do niego załącznikami.
3. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na minimalny okres 24 miesięcy, licząc od daty złożenia wniosku w IPAW
a) w ramach wykonania zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się (w okresie udzielonej gwarancji) do sporządzenia korekt lub uzupełnień przedmiotu zamówienia, udzielenie wyjaśnień będących wynikiem zapytań , wniosków itp. dokonanych przez RPO WD, bądź innych podmiotów, lub będących wynikiem zmiany stanu prawnego .
b) korekty, uzupełnienia i dodatkowe wyjaśnienia zostaną złożone w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Budynki wybudowane przed 1939 r. Posiadają audyt energetyczny oraz dokumentację projektowo-kosztorysową. Pozostałe niezbędne materiały do wykonania studium wykonalności oraz sporządzenia i złożenia wniosku do IPAW i inne niezbędne uzgodnienia Wykonawca uzyska we własnym zakresie.
4. Dokumenty stanowiące przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:
a) wytycznymi lub innymi dokumentami rekomendowanymi do stosowania w ramach określonego działania RPO WD , zgodnie z przepisami prawa
b) regulaminu ogłoszenia o naborze wniosków w ramach działania 3.3.
c) oraz innymi wymogami związanymi z charakterem opracowania
5. Dodatkowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia
a) dokumenty mają być sporządzone w języku polskim
b) Dokumenty będące przedmiotem zamówienia maja być dostarczone przez Wykonawcę do Zamawiającego w wersji papierowej w liczbie 2 egz. i tożsamej wersji elektronicznej na płytce CD w wersji umożliwiającej odczyt oraz edycję w edytorze tekstu Word oraz arkuszu kalkulacyjnym Excel, każda płyta CD i jej opakowanie maja być opisane.
c) wersja elektroniczna przedmiotu umowy ma spełniać warunki określone w wytycznych dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
6. Warunki udziału w postępowaniu i dokumenty wymagana przez Zamawiającego
a) Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia oraz dysponować potencjałem technicznym i osobowym umożliwiającym realizację zamówienia (Oświadczenie Wykonawcy) załącznik nr 1
b) Wykonawca musi załączyć kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru uprawniającego wykonawcę do występowania w obrocie prawnym (wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania oferty)
c) Wykonawca dołączy zaświadczenie, że w okresie ostatnich dwóch lat (jeżeli okres działalności jest krótszy, to w okresie swojej działalności) wykonał co najmniej dwa zamówienia polegające na wykonaniu studium wykonalności, potwierdzone dokumentami, że zostały one wykonane z należytą starannością.
d) Ofertę należy złożyć na druku formularz ofertowy Zamawiającego (na każdą wspólnotę osobno) – załącznik nr 2
7. Termin wykonania zamówienia : 15.09.2016 r (złożenie wniosku do IPAW)
8. Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (Ul. Długa 8, 58-320 Walim) do dnia 12.08.2016 r., godz. 13:00
Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność. Koperta powinna być zaadresowana na: "Administracja Budynków Komunalnych Spółka z o.o., Ul. Długa 8, 58-320 Walim" oraz oznakowana w sposób następujący:
"Oferta na opracowanie studium wykonalności oraz sporządzenie i złożenie wniosku do IPAW – Wspólnoty Mieszkaniowe "
Wybór oferty nastąpi najpóźniej w dniu 16.08.2016 r.
9. Kryteriami oceny ofert są:
Cena - waga 100 %
10. Warunki płatności:
a) 80 % wartości zamówienia - za sprzędzenie studium wykonalności
b) 20 % wartości zamówienia - za sprzędzenie i złożenie wniosku do IPAW – (płatna po złożeniu wniosku)

Na realizację każdego etapu płatności musi być odrębna faktura VAT z wyraźnym wskazaniem zakresu.
Faktury VAT powinny być wystawione na każdą wspólnotę osobno
11. Opis sposobu przygotowania oferty na każdą wspólnotę osobno:
• ceny podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie (netto i brutto)
• zaleca się dokonanie oględzin miejsca robót celem uzyskania wszelkich informacji przydatnych do przygotowania oferty
• ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność. Koperta powinna być zaadresowana na: "Administracja Budynków Komunalnych Spółka z o.o., Ul. Długa 8, 58-320 Walim" oraz oznakowana w sposób następujący:
"Oferta na opracowanie studium wykonalności oraz opracowanie i złożenie wniosku do IPAW – Wspólnoty Mieszkaniowe "
12. Osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie postępowania jest:
Maria Mróz, tel. (74) 8457 324

Załączniki do pobrania

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 16.08.2016, 15:35
Dokument oglądany razy: 881
Przetarg zakończony nierozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: nie
Opublikował: Tomasz Rybiński
Publikacja dnia: 16.08.2016, 15:35
Termin: 12.08.2016, 13:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl